Zasady publikowania

„Infotezy” ukazują się jako półrocznik w czerwcu i grudniu. Terminy przyjmowania tekstów:

31 marca – do wydania czerwcowego
30 września – do wydania grudniowego

Redakcja przyjmuje tylko teksty oryginalne.
Teksty należy nadsyłać na adres – e-mail: infotezy@ujk.edu.pl

Przesłanie tekstu do publikacji w czasopiśmie „Infotezy” jest równoznaczne z:
 – oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana, nie została złożona do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83, ze zm.
– wyrażeniem zgody na publikację tekstu w czasopiśmie „Infotezy” (wersja elektroniczna i drukowana)
– przestrzeganiem wyznaczonych przez redakcję terminów przesłania korekty autorskiej

Autor przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
– wydawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów nie spełniających wymogów redakcyjnych, niezgodnych z profilem czasopisma oraz zawierających błędy merytoryczne
– wydawca nie płaci honorariów za opublikowane teksty
– wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów, korekt stylistycznych i ortograficznych
– zidentyfikowanie zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” jest traktowane jako przykład nierzetelności naukowej; o przypadkach „ghostwriting” i „guest authorship” będą powiadamiane odpowiednie podmioty