Archiwum kategorii: Dla autorów

Wytyczne redakcyjne

– przesyłane do redakcji teksty powinny być zapisane w formacie doc, docx lub rtf
– objętość artykułów wraz z przypisami i bibliografią nie powinna przekraczać 40 000 znaków (łącznie ze spacjami)
– recenzje, sprawozdania nie powinny przekraczać 20 000 znaków (łącznie ze spacjami)
– marginesy z każdej strony – 2,5 cm
– odstępy między wierszami – 1,5
– wielkość czcionki – 12 pkt
– wcięcie akapitowe pierwszego wiersza – 0,5 cm
– rodzaj czcionki – Times New Roman
– tytuł – pogrubiony (14 pkt); śródtytuły – pogrubione (12 pkt)
– wyrównanie do prawego i lewego marginesu
–  w tekście: tytuły artykułów powinny być pisane kursywą; tytuły czasopism należy umieszczać w cudzysłowie; cytaty – cudzysłów na początku i końcu cytatu („Cytat”)
– w tekście należy stosować przypisy u dołu stron; wielkość czcionki – 10 pkt, interlinia – 1; numeracja ciągła
– ilustracje powinny być ponumerowane i zatytułowane (Ilustracja 1. Tytuł); pod ilustracją powinna się znajdować informacja o źródle ilustracji (Źródło: Tytuł.). Dodatkowo pliki graficzne należy nadsyłać w formacie jpg; do pliku należy dołączyć jego opis
– wykresy powinny być ponumerowane i zatytułowane (Wykres 1. Tytuł); pod wykresem powinna się znajdować informacja o źródle wykresu (Źródło: Tytuł.)
– tabele powinny być ponumerowane i zatytułowane (Tabela 1. Tytuł); pod tabelą powinna się znajdować informacja o źródle tabeli (Źródło: Tytuł.)
– do tekstu należy dołączyć bibliografię publikacji wykorzystanych w tekście; w bibliografii należy zastosować układ alfabetyczny według nazwisk autorów lub tytułów w przypadku prac zbiorowych; opis pozycji w bibliografii należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi przy opracowywaniu przypisów
– do tekstu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz tytuł i abstrakt w języku angielskim liczący nie więcej niż 2000 znaków (łącznie ze spacjami)
– do tekstu należy dołączyć nie więcej niż 10 słów kluczowych w języku polskim oraz w języku angielskim
– do tekstu należy dołączyć notę biograficzną o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy, wykształcenie, miejsce zatrudnienia, najważniejsze publikacje (nie więcej niż trzy), e-mail; dane zostaną umieszczone w nocie biograficznej towarzyszącej tekstowi

Przypisy
Przykłady opisów:
Wydawnictwo zwarte
M. Chyliński, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, Opole 2015, s. 25-28.
Bibliografia. Metodyka i organizacja, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 2000, s. 18-19.
A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2000, s. 31-34.
M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Toruń 2019, s. 50.

Artykuł
J. Jasiewicz-Hall, Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży – najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu, „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 3, s. 305-306.

Artykuł internetowy
J. Bloch, Od bajki do informacji – rola akcentu iloczasowego w czytaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych, „Studia Medioznawcze” 2020, nr 3, s. 642, https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/226/188, [dostęp: 23 listopada 2020].

Fragment pracy zbiorowej
L. Górniak, Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów, w: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, pod red. nauk. A. Ogonowskiej i G. Ptaszka, Kraków 2013, s. 109.

Portal/strona internetowa
Biblioteka Narodowa, https://www.bn.org.pl/, [dostęp: 23 listopada 2020].

Bibliografia
Bibliografia. Metodyka i organizacja, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 2000.
Biblioteka Narodowa, https://www.bn.org.pl/.
Bloch Jagoda, Od bajki do informacji – rola akcentu iloczasowego w czytaniu telewizyjnych serwisów informacyjnych, „Studia Medioznawcze” 2020, nr 3, s. 639-648, https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/226/188.
Chyliński Marek, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, Opole 2015.
Chyliński Marek, Russ-Mohl Stephan, Dziennikarstwo, Toruń 2019.
Górniak Lech, Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów, w: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka, Kraków 2013, s. 107-123.
Jasiewicz-Hall Justyna, Pokolenie „cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży – najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu, „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 3, s. 303-321.
Magdoń Andrzej, Reporter i jego warsztat, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2000.

Zasady recenzowania

Każdy artykuł jest opiniowany przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości („double-blind review”). Jeśli recenzenci nie są zgodni w swoich opiniach, czy artykuł można opublikować, powoływany jest trzeci recenzent.

Zasady publikowania

„Infotezy” ukazują się jako półrocznik w czerwcu i grudniu. Terminy przyjmowania tekstów:

31 marca – do wydania czerwcowego
30 września – do wydania grudniowego

Redakcja przyjmuje tylko teksty oryginalne.
Teksty należy nadsyłać na adres – e-mail: infotezy@ujk.edu.pl

Przesłanie tekstu do publikacji w czasopiśmie „Infotezy” jest równoznaczne z:
 – oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana, nie została złożona do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83, ze zm.
– wyrażeniem zgody na publikację tekstu w czasopiśmie „Infotezy” (wersja elektroniczna i drukowana)
– przestrzeganiem wyznaczonych przez redakcję terminów przesłania korekty autorskiej

Autor przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
– wydawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów nie spełniających wymogów redakcyjnych, niezgodnych z profilem czasopisma oraz zawierających błędy merytoryczne
– wydawca nie płaci honorariów za opublikowane teksty
– wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów, korekt stylistycznych i ortograficznych
– zidentyfikowanie zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” jest traktowane jako przykład nierzetelności naukowej; o przypadkach „ghostwriting” i „guest authorship” będą powiadamiane odpowiednie podmioty