Archiwum autora: czak

iNFOTEZY 2021, nr 1(10)

Artykuły
Bartłomiej Niziałek, Obraz hiszpańskiej wojny domowej na łamach „Wiadomości Literackich” (Część 1)  Streszczenie  Artykuł

Adrianna Linertowicz, Człowiek w świecie wirtualnym. Wpływ internetowych relacji na prawdziwe życie jednostki na przykładzie blogu Handlarz Iluzji  Streszczenie Artykuł

Aleksandra Bielecka, Stereotyp w reklamie i w świadomości społecznej na wybranych przykładach  Streszczenie  Artykuł

Bibliografie
Joanna Nowak, „Złotnik – Zegarmistrz” (1987-1989). Krótka prezentacja i bibliografia zawartości czasopisma  Bibliografia

Recenzje
Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje, pod red. Małgorzaty Czapigi-Klag, Michała Rydlewskiego, Wrocław 2020 (Joanna Nowak)  Recenzja

Vaidhyanathan Siva, Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, Warszawa 2018 (Michał Jas)  Recenzja

iNFOTEZY 2018

Ciszek Przemysław, Inspiracje filmowe gier wideo – próba analizy zjawiska na przykładzie Gwiezdnych wojen

Jas Michał, Twórczość literacka Jerzego Stuhra. Studium poznawcze

Niekurzak Kinga, „Walczymy o Stal” jako przykład pisma zakładowego – charakterystyka tytułu pdf

iNFOTEZY 2015, vol. 5, nr 2

Borowicz Dorota, Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych

Śliwa Agnieszka, „Ziemia Opatowska” w latach 1986-2014 [kontynuacja] html  Tabela

Wrześniewska Małgorzata, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego [kontynuacja] html  Tabela

iNFOTEZY 2015, vol. 5, nr 1

Śliwa Agnieszka, „Ziemia Opatowska” w latach 1986-2014 html Tabela

Warzyńska Agnieszka, Prasa w Sieci – wybrane aspekty prawne html

Wrześniewska Małgorzata, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego html  Tabela

Nycz Ryszard, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, wyd. 2. Kraków cop. 2012. Rec. Iwona Gleisner, Na tropach polskiej literatury html

iNFOTEZY 2014, vol. 4, nr 1

Brzyszcz Ewelina Paulina, Oddziaływanie lokowania produktu na postawy konsumentów. Zarys problematyki badawczej html

Leszczyński Michał, Jak Ojciec Mateusz zachęca turystów do odwiedzenia Sandomierza html

Głażewska Ewa, Kusio Urszula, Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybrane zagadnienia, Lublin 2012. Rec. Paulina Banaśkiewicz html

iNFOTEZY 2013, vol. 3, nr 2

Iwańska Katarzyna, Informacja o książkach i czasopismach z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej na łamach czasopisma „Szkoła Specjalna” (1924-1939) html

Iwańska Katarzyna, Szkolnictwo specjalne w dwudziestoleciu międzywojennym – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1921-2012 html

Leszczyński Michał, Prasa Sandomierza w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstępny rekonesans html

Spadło Bartosz, Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – forma ochrony i szansa na upowszechnianie informacji html

iNFOTEZY 2013, vol. 3, nr 1

Brzyszcz Ewelina, Dzieci we współczesnych reklamach telewizyjnych html

Filawska Marianna, Strony internetowe wydawnictw uczelnianych jako przykład serwisów handlowych html  Wykres  Tabela

Gleisner Iwona, Problem wolności w Internecie html

Iwańska Katarzyna, Czasopismo „Szkoła Specjalna” (1924-1939, 1946- ) html

Iwańska Katarzyna, O współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 13 w Kielcach z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 w kształtowaniu kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych html

Kustra Karolina, Kształcenie brokerów informacji w Polsce html

Leszczyński Michał, Ojciec Mateusz, Sandomierz i… turystyka html

Maruszak Paulina, Lobbing jako narzędzie public relations – etyk(iet)a działania html  Wykres

Passella Krzysztof, Publiczne źródła informacji dotyczące finansowania wywiadu cywilnego w państwach demokratycznych – zarys problematyki html  Errata

Zapała Mateusz, Komiks. Zarys teorii i historii zjawiska html

Kirkpatrick David, Efekt Facebooka, przekł. Michał Lipa, Warszawa 2011. Rec. Paulina Banaśkiewicz html

Berascejskija knigazbory. Materiały miżnarodnaj naukova-praktycznaj kanferencyi „Berascejskija kanferencyi: prablemy i perspektyvy dasledavannaja”, Brest 30-31 kastrycznika 2008 g., pod red. nauk. Mikałaja Nikałajeva, Brest 2010. Rec. Ewa Danowska html

Tematyka

Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia związane z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach. Periodyk podejmuje szeroko rozumiane kwestie dotyczące wytwarzania, gromadzenia, organizacji i rozpowszechniania informacji, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym.
Na łamach pisma publikowane są: artykuły, komunikaty, sprawozdania z konferencji
naukowych, recenzje.

Szczegółowa tematyka pisma:

 • Architektura informacji
 • Archiwa
 • Automatyzacja działalności informacyjnej
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bibliotekarstwo
 • Biblioteki cyfrowe
 • Bibliotekoznawstwo
 • Cenzura
 • Digitalizacja
 • Dziennikarstwo
 • Edukacja medialna
 • Ekonomia informacji
 • Etyka informacyjna
 • Historia bibliotek
 • Historia książki
 • Historia prasy, radia, TV, Internetu
 • Media współczesne
 • Nauka o informacji
 • Polityka informacyjna
 • Prawo informacyjne
 • Rynek księgarski
 • Rynek wydawniczy
 • Technologia informacyjna
 • Użytkownicy informacji
 • Wyszukiwanie informacji
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zawody informacyjne

iNFOTEZY

Pismo powstało w 2011 roku w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Założycielem „Infotez” – internetowego periodyku naukowego poświęconego mediom i nauce o informacji – był dr Adam Jachimczyk, który do 2018 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Pracownicy Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach postanowili od 2021 roku – po dwuletniej przerwie – kontynuować wydawanie „Infotez” w nieco zmienionej formie, zachowując dotychczasowy zakres tematyczny. Chęć współpracy z pismem, w charakterze członków rady naukowej i recenzentów, wyrazili przedstawiciele wielu ośrodków naukowych w Polsce, związanych z dyscypliną – nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Pismo skierowane jest zarówno do studentów i doktorantów wkraczających na ścieżkę kariery naukowej, jak i do osób z dorobkiem naukowym oraz praktyków, którzy prowadzą prace badawcze wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe.

„Infotezy” ukazują się jako półrocznik w czerwcu i grudniu. Podstawową wersją pisma jest wersja elektroniczna. Pismo będzie także wydawane w niewielkim nakładzie w wersji drukowanej.