Noty o Autorach

Barbara Bakalarz-Kowalska – magister, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego); bibliotekarka i biblioterapeutka; od 1999 roku dyrektorka Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.; sekretarz redakcji zeszytów naukowych: „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, „Polish Journal of Health and Fitness”, „Rocznik Ostrowiecki”. Zainteresowania: biblioterapia, książka obrazkowa (picture book), czytanie a kondycja psychiczna człowieka.
e-mail: barbara.bakalarz@gmail.com

Aleksandra Bielecka – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka na I roku II stopnia. Pracuje w Stowarzyszeniu Przyjazne Kielce na stanowisku Dyrektor Biura i Projektów. Jest sekretarzem Koła Naukowego ,,Mediasfera”. Recenzuje artykuły do uczelnianego czasopisma ,,Presik”.  Najważniejsza publikacja: Dziennikarstwo a Public Relations. Kiedy razem, a kiedy osobno?, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” 2019, t. 28, cz. 1, s. 23-32.
e-mail: aleksandra.bielecka@interia.eu

Jacek Biskupski – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zainteresowania naukowe: historia uzależnień, prasa abstynencka w latach 1918-1939, współczesna profilaktyka uzależnień, problemy patologii społecznej. Ważniejsze publikacje: Troska o trzeźwość dzieci i młodzieży na łamach „Młodego Hufca” w latach 1927-1939, „Biuletyn Historii Wychowania” 2016, nr 35, s. 101-112; Promowanie idei abstynencji w II RP jako przejaw patriotyzmu. Casus wybranych działaczy trzeźwościowych, „Biografistyka Pedagogiczna” 2019, nr 1, s. 213-234; Życie społeczno-polityczne i kulturalno-oświatowe w Babiaku w latach 1932-1939 w świetle doniesień „Gazety Kolskiej”, „Polonia Maior Orientalis” 2020, t. 7, s. 119-140.
e-mail: jacek.biskupski4@wp.pl

Ewa Błońska – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka studiów II stopnia w KDiKS UJK w Kielcach o specjalności menedżer mediów i reklamy. W 2019 roku ukończyła praktyki studenckie w kieleckim ,,Echu Dnia” oraz w ,,Radiu Kielce”, a w 2020 roku staż w Telewizji Świętokrzyskiej. Zainteresowania naukowe: prasa kobieca, historia prasy, programy interwencyjne w telewizji.
e-mail: ewablonska@onet.pl

Agata Chrobot – doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Zainteresowania badawcze: konwergencja mediów, film i serial jako medium, sztuczna inteligencja (AI), komunikacja społeczna, innowacyjność mediów, nowe nowe media, wizerunek kobiet w mediach.
e-mail: agatachrobot.94@wp.pl

Ewa Danowska – historyk, dr hab., prof. Tarnowskiej Szkoły Wyższej ANS. Autorka pięciu książek, ponad 160 artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych, a także ponad 120 artykułów popularnonaukowych. Zainteresowania badawcze: historia Polski XVIII-XIX w., dzieje prasy, biografistyka.
e-mail: ewa.lidia.danowska@gmail.com

Przemysław Ciszek – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Adiunkt w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe: gry wideo, nowe media, prasa o grach wideo, komunikacja na YouTube i Twitch. Ważniejsze publikacje:  Polish Thematic Media on Video Games 1990-2020, „Media Biznes Kultura” 2021, nr 1, s. 103-114; Multimodalność komunikacji na polskich streamach z gier wideo w serwisach YouTube i Twitch, „Media i Społeczeństwo” 2021, nr 1, s. 176-192.
email: przemyslaw.ciszek@ujk.edu.pl

Olga Dąbrowska-Cendrowska – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, profesor UJK w Kielcach, medioznawca. Dyrektor Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe: współczesny polski system medialny ze szczególnym uwzględnieniem mediów adresowanych do kobiet, konwergencja treści, poradnictwo medialne, mediatyzacja poradnictwa. Ważniejsze publikacje: Guidance in Mass Media – Analysis of the Selected Examples, „Respectus Philologicus” 2018, nr 33, s. 17-26; Jak żyć? Poradnikowe funkcje periodycznych mediów adresowanych do kobiet w Polsce w XXI w., Warszawa 2018; Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2008. Działalność wydawnicza – upowszechnianie treści – sposoby oddziaływania na czytelników, Warszawa 2009; The Most Important Women’s Magazines and Their Publishers on the Polish Press Market in the year 1989-2019, „Media Biznes Kultura” 2019, nr 1, s. 43-53; Poranny towarzysz i doradca. Polska telewizja śniadaniowa na przykładzie programów „Dzień Dobry TVN” i „Pytanie na śniadanie”, Warszawa 2014.
e-mail: cendrowska@ujk.edu.pl

Uliana Dovzhenko – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka I roku II stopnia. W 2021 roku współpracowała z Kanał 34 Dnipro, a w 2022 roku z TVP3 Kielce. Zainteresowania naukowe: media w polityce w Ukrainie, ukraińskie dziennikarstwo podróżnicze, kultura w mediach, komunikacja audiowizualna, współczesny wpływ sztuki i mass mediów na społeczeństwo.
e-mail: lyanochka17@gmail.com

Michał Jas – magister dziennikarstwa i filologii polskiej, asystent zatrudniony w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UJK w Kielcach. Zainteresowania naukowe: nowe media, język mediów, retoryka i erystyka, rozrywka w mediach, socjologia komizmu. Ważniejsze publikacje: Patostreaming – ciemna strona internetu. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, „Media Biznes Kultura” 2020, nr 4, s. 169-180; Wulgaryzmy jako środek ekspresji. Studium na przykładzie twórczości internetowej Barbary Kwarc, w: Język w przestrzeni medialnej, red. M. Marczewska, Kielce 2021, s. 85-94; Patocelebryci. Analiza zjawiska na przykładzie Marty Linkiewicz, w: Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, red. J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek, Kielce 2021, s. 289-302.
email: michal.jas@ujk.edu.pl

Izabela Krasińska – dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie biblio­logia i informatologia, profesor uczelni, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, bibliolog, prasoznawca, historyk. Zainteresowania badawcze: historia książki i prasy do 1939 roku, prasa abstynencka w latach 1843-1939, współczesne polskie periodyki abstynenc­kie, historia uzależnień, historia społeczna, gospodarcza, kultury, historia wychowania. Autorka lub współautorka sześciu publikacji zwartych oraz około 80 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Najważniejsze publikacje zwarte: Biblioteka i Czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871, Kielce 2008 (we współautorstwie z Edytą Brylską-Szmidt); Ks. Władysław Muszalski, Uwagi z życia szkolnego. Pamiętnik radomskiego katechety z lat 1917-1919, Kielce 2012 (we współautorstwie z Małgorzatą Stawiak-Ososińską); Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 1864-1914, Radom 2015; Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914, Kraków 2018. Artykuły naukowe publikowała w następujących czasopismach: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Studia Polonijne”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, „Zeszyty Prasoznawcze”,  „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, „Res Historica”, „Alkoholizm i Narkomania”, „Medycyna Nowożytna” i innych.
e-mail: izabela.krasinska@ujk.edu.pl

Adrianna Linertowicz – magister, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność menedżer mediów i reklamy. Zainteresowania naukowe: społeczności sieci; socjologia i psychologia Internetu; komunikacja społeczna w sieci. W roku 2020 rozpoczęła pracę jako dziennikarz Radia eM Kielce.
e-mail: adrianna.linertowicz@gmail.com

Aleksandra Lubczyńska – dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia; bibliolog, prasoznawca; historyk; profesor UJK w Kielcach, pracownik Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach. Zainteresowania naukowe: działalność wydawnicza i prasotwórcza Narodowej Demokracji do 1914 r.; działalność prasotwórcza i wydawnicza współczesnych środowisk narodowych (od 1989 r.); regionalizm w teorii i w praktyce; media hobbystyczne. Ważniejsze publikacje: Regionalizm kielecki w latach 1918-1939, Kielce 2008; „Ateneum Polskie” 1908. „Przegląd Narodowy” 1908-1914. Adnotowana bibliografia zawartości, Kielce 2017; Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii (1892-1914), Pruszcz Gdański 2016; Czasopisma hobbystyczne w Polsce. Próba zdefiniowania zjawiska, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2022, t. 25, z. 2, s. 83-99; Czasopisma filatelistyczne w Polsce po 1945 r.: Próba charakterystyki segmentu, cz. 1, Charakterystyka ogólna. Czasopisma Zarządu Głównego PZF i Okręgów PZF, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2022, t. 25, z. 4, s. 51-87; Czasopisma filatelistyczne w Polsce po 1945 r.: Próba charakterystyki segmentu, cz. 2, a) czasopisma tematyczne PZF; b) czasopisma wydawców niezależnych od PZF, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2023, t. 26, z. 1, s. 23-38.
e-mail: aleksandra.lubczynska@ujk.edu.pl

Daria Malicka – magister, asystentka w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania badawcze: działania z obszaru public relations oraz kanały dystrybucji treści i narzędzia wykorzystywane w komunikacji i promocji miast i gmin.
e-mail: daria.malicka@ujk.edu.pl

Karolina Malicka – magister, absolwentka studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie zatrudniona w firmie Storybox.pl na stanowisku realizator dźwięku. Zainteresowania naukowe: słuchowiska, reportaże radiowe, dziennikarstwo muzyczne.
e-mail: karola018@icloud.com

Natalia Mielczarek – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka studiów II stopnia w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach o specjalizacji menedżer mediów i reklamy. Zainteresowania naukowe: prasa kobieca w Polsce w latach 1918-1939, czasopisma młodzieżowe w okresie PRL-u, działania reklamowe w mediach społecznościowych.
e-mail: nmielczarek@onet.pl

Dmytro Mohyr – absolwent studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie student II roku II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W ramach działalności zawodowej współpracuje z uczelniami w zakresie promowania oferty edukacyjnej i budowania rozpoznawalności w Sieci. Zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna w Sieci, marketing edukacyjny, psychologia zachowań konsumenckich.
e-mail: dimamogir@gmail.com

Bartłomiej Niziałek – absolwent studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
e-mail: bartlomiej.nizialek@o2.pl

Joanna Nowak – magister, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, bibliotekarz i bibliograf, od 1989 roku pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach (w latach 1999-2006 kierownik Oddziału Informacji Naukowej), współredaktor uczelnianych periodyków („Skład osobowy”, „Rocznik Biblioteki UJK”) oraz autorka koncepcji i administrator baz (wcześniej „Katalogu prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych”, obecnie 1. wersji „Bibliografii publikacji pracowników i doktorantów UJK”). Opublikowała ponad 50 opracowań, wśród których są prace samoistne (w tym 2 tomy „Bibliografii Świętokrzyskiego Parku Narodowego”), artykuły w czasopismach naukowych („Bibliotekarz”, „Biuletyn EBIB”, „Forum Bibliotek Medycznych”, „Medical Studies”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, „Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne”, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”) i materiałach konferencyjnych oraz w prasie i serwisach internetowych. Zainteresowania naukowe: bibliografia; biblioteka i jej miejsce we współczesnym społeczeństwie; książka zegarmistrzowska i literatura z motywem zegarowym.
e-mail: joanna-no@wp.pl

Natalia Nowak – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka studiów II stopnia w IMDiKS UJK. Od 2022 roku redaktorka strony internetowej „Popbookownik” traktującej o popkulturze. Zainteresowania naukowe: literatura, media społecznościowe, reklama i promocja we współczesnym dziennikarstwie.
e-mail: natallia.nowak@interia.pl

Damian Ołownia – absolwent studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie student studiów II stopnia w KDiKS UJK w Kielcach. Szef Redakcji Informacji i Publicystyki studenckiego Radia Fraszka. Zainteresowania naukowe: nowe media, nowe nowe media, telewizja, radio.
e-mail: damianolownia.kontakt@gmail.com

Emilia Iwona Pobocha – magister; absolwentka akademii muzycznej i filologii angielskiej oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie i audyt. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół dziejów i historii kobiet artystek z dziedziny muzyki oraz z dziedziny tańca okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk (UJK w Kielcach) dysertacja doktorska opierać się będzie na wybranych czasopismach: artystycznych; pedagogiczno-muzycznych; literackich i społecznych, publikowanych w dwudziestoleciu międzywojennym, przedstawiających sylwetki muzyczek i tancerek. Wcześniejsze publikacje: Taniec jako element życia społecznego w Polsce na łamach „Bluszczu” w latach 1927-1937, „Zabawy i Zabawki” 2008, nr 1-4, s. 113-125; Słynne tancerki okresu międzywojennego w świetle swych pamiętników, „Almanach Historyczny” 2011, t. 13, s. 97-105; Katarzyna Jaczynowska (1872-1920) – życie i działalność muzyczna wielkiej pianistki, w: Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy, pod red. M. Dajnowicz, A. Miodowskiego, Białystok 2021, s. 93-105.
e-mail: emka38804@gmail.com

Weronika Sałek – magister, asystentka w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktorantka w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Ważniejsze publikacje: Situation of British women’s magazines during the COVID-19 pandemic, „Media Biznes Kultura” 2021, nr 2 (11), s. 141-154; Zmiany na brytyjskim rynku prasy kobiecej i ich wpływ na polskie magazyny dla kobiet, w: Polski system medialny w procesie zmian, t. 1, red. J. Kępa-Mętrak, P. Ciszek, Kielce 2021, s. 17-34.
e-mail: w.salek.ujk@gmail.com

Maria Małgorzata Siuda – doktor; w latach 1983-1996 pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego (1991-1996); były pracownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach, w latach 2007-2014 wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK. W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z historią prasy lokalnej oraz pedagogicznej zwłaszcza w okresie PRL. Jest autorką studium historyczno-prasoznawczego pt. Prasa województwa kieleckiego w latach 1944-1989, Kielce 2012 oraz artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych m.in. Ingerencje cenzorskie jako narzędzie reglamentowania treści prasowych (na przykładzie prasy kieleckiej), „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2009, nr 1/12, s. 69-99; Prasa NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych działających w województwie kieleckim w latach 1980-1989, „Studia Kieleckie” 2000, nr 1, s. 75-89; Prasa kielecka w latach 1989-1997, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998, nr 3/4, s. 90-107. Opracowała też kilkanaście bibliografii m.in. Pisarze polscy i obcy w programie szkół średnich, Kielce 1986; Bibliografia analityczna polskiego piśmiennictwa pedagogiki porównawczej za 1986 rok, Warszawa 1989; Gustaw Herling-Grudziński, Kielce 1991.
e-mail: mmsiud@gmail.com

Piotr Sławiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu. Autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących Sandomierszczyzny, a zwłaszcza dziejów oświaty i kultury religijnej oraz prasy Sandomierza.
e-mail: slawinskipio@wp.pl

Weronika Szafraniec – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka studiów II stopnia w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach. W 2021 roku ukończyła staże studenckie w Agencji reklamowej „Wertui” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, a także certyfikowane szkolenie z public relations w ramach London School of Public Relations w Warszawie. Zainteresowania naukowe: media społecznościowe, dziennikarze i dziennikarstwo w XX i XXI wieku, polityka i politycy w prasie współczesnej.
e-mail: weronika.szafraniec@op.pl

Natalia Walkowiak – magister, asystentka w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktorantka w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Zainteresowania naukowe: media adresowane do kobiet; polski, hiszpański i francuski system medialny, public relations. Ważniejsze publikacje: Sposoby finansowania prasy w Polsce i we Francji. Analiza porównawcza, „Media i Społeczeństwo” 2019, nr 11, s. 334-349; Rynek prasy kobiecej we Francji w XXI wieku. Charakterystyka na podstawie wybranych tytułów – wstęp do badań, „Media Biznes Kultura” 2020, nr 2 (9), s. 23-34.
e-mail: natalia.walkowiak@ujk.edu.pl

Luiza Wieczorek – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka studiów II stopnia w KDiKS w Kielcach. Pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka pełniąc obowiązki social media managera. Jest redaktor naczelną „Kwartalnika Kazimierskiego”. Najważniejsze publikacje: Czasopisma tworzone przez studentów i dla studentów w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w latach 2006-2019, w: Czasopiśmiennictwo. Przeszłość i teraźniejszość, t. 3, pod red. O. Dąbrowskiej-Cendrowskiej i A. Lubczyńskiej, Kielce 2021, s. 313-336; Celebryci na Facebooku i Instagramie. Wpływ publikowanych treści na odbiorcę – badania własne, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” 2021, t. 30, cz. 1, s. 239-247.
e-mail: luiza_wieczorek@opoczta.pl

Agata Woch – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie studentka I roku II stopnia w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK w Kielcach. W latach 2020-2021 publikowała swoje artykuły na łamach studenckiego czasopisma „Presik”. Należy do koła naukowego „SKN Kontra”. Zainteresowania naukowe: region świętokrzyski w aspekcie medialnym, przestępczość w czasach PRL w mass mediach.
e-mail: agata.woch23@gmail.com