Noty o Autorach

Aleksandra Bielecka – absolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie studentka na I roku II stopnia. Pracuje w Stowarzyszeniu Przyjazne Kielce na stanowisku Dyrektor Biura i Projektów. Jest sekretarzem Koła Naukowego ,,Mediasfera”. Recenzuje artykuły do uczelnianego czasopisma ,,Presik”. Najważniejsza publikacja: Dziennikarstwo a Public Relations. Kiedy razem, a kiedy osobno?, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach” 2019, t. 28, cz. 1, s. 23-32.
e-mail: aleksandra.bielecka@interia.eu

Michał Jas – magister, asystent w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Najważniejsza publikacja: Patostreaming – ciemna strona internetu. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, „Media Biznes Kultura” 2020, nr 4, s. 169-180.
e-mail: michal.jas@ujk.edu.pl

Adrianna Linertowicz – magister, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność menedżer mediów i reklamy. Zainteresowania naukowe: społeczności sieci; socjologia i psychologia Internetu; komunikacja społeczna w Sieci. W roku 2020 rozpoczęła pracę jako dziennikarz Radia eM Kielce.
e-mail: adrianna.linertowicz@gmail.com

Bartłomiej Niziałek – absolwent studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
e-mail: bartlomiej.nizialek@o2.pl

Joanna Nowak – magister, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, bibliotekarz i bibliograf, od 1989 roku pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach (w latach 1999-2006 kierownik Oddziału Informacji Naukowej), współredaktor uczelnianych periodyków („Skład osobowy”, „Rocznik Biblioteki UJK”) oraz autorka koncepcji i administrator baz (wcześniej „Katalogu prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych”, obecnie 1. wersji „Bibliografii publikacji pracowników i doktorantów UJK”). Opublikowała ponad 50 opracowań, wśród których są prace samoistne (w tym 2 tomy „Bibliografii Świętokrzyskiego Parku Narodowego”), artykuły w czasopismach naukowych („Bibliotekarz”, „Biuletyn EBIB”, „Forum Bibliotek Medycznych”, „Medical Studies”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, „Rocznik Świętokrzyski” Seria A i Seria C, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”) i materiałach konferencyjnych oraz w prasie i serwisach internetowych. Zainteresowania naukowe: bibliografia; biblioteka i jej miejsce we współczesnym społeczeństwie; książka zegarmistrzowska i literatura z motywem zegarowym. Zob. więcej: http://joanna.tnb.pl.
e-mail: joanna.nowak@ujk.edu.pl